Poliartrita reumatoida pdf

Apariþia unor leziuni viscerale este responsabilã de scurtarea duratei medii de viaþã cu 5 pânã la 10 ani. Poliartrita reumatoidã reprezintã astfel nu numai o im- portantã problemã medicalã ci ºi o problemã socialã, de sãnãtate publicã. Poliartrita reumatoidã este o maladie autoimunã a þesutului conjunctiv de etio- logie necunoscutã, caracterizatã prin sinovitã erozivã simetricã generând leziuni articulare severe ºi uneori afectare polisistemicã.

Poliartrita reumatoida pdf pacienþilor prezin- tã o evoluþie cronicã fluctuantã a bolii, care netratatã conduce la distrucþie articu- larã progresivã, deformãri articulare permanente însoþite de deficite motorii ºi o reducere a speranþei de viaþã. PR reprezintã în lumea civilizatã cea mai frecventã cauzã de handicap motor, potenþial reversibil în cazul unui tratament precoce ºi adecvat.

Costurile socio-economice pe care le genereazã boala sunt impresionante, dar studiile de economie sanitarã au demonstrat cã dimensiunea cheltuielilor gene- rate de complicaþiile PR, spitalizare, intervenþii chirurgicale ºi reducerea venitu- rilor prin incapacitate de muncã depãºesc cu mult costurile determinate de con- sultaþiile medicale ºi tratamentul intensiv al cazurilor incipiente, ceea ce subli- niazã eficienþa economicã a profilaxiei ºi tratamentului precoce, faþã de cel tardiv.

Poliartrita reumatoidã recunoaºte o predilecþie pentru sexul feminin, afectând de 3 ori mai des femeile decât bãrbaþii ºi se poate întâlni la orice vârstã, inciden- þa maximã a debutului situându-se între 40 ºi 60 ani.

Etiologia bolii este necunoscutã; se considerã cã PR este o maladie polifac- torialã, în producerea cãreia intervin factori genetici cel puþin parþial legaþi de antigenele HLA DR4 ºi DR1imunologici, hormonali, psihologici ºi de mediu.

Bine ați venit la Scribd!

Ipoteza etiopatogenicã acceptatã în prezent considerã cã la un organism ce pre- zintã o anume predispoziþie geneticã, intervenþia unui factor de mediu cel mai probabil de tip infecþios este capabilã sã declanºeze boala, care este apoi autoîntreþinutã prin mecanisme imunitare, în modularea cãrora intervin ºi alþi fac- tori ce aparþin gazdei hormonali, neuropsihici, etc.

Poliartrita reumatoidã este o afecþiune cu douã faþete: un aspect articular ºi un aspect sistemic. La nivel articular PR induce o proliferare a membranei si- noviale, osteoporozã periarticularã ºi poliartrita reumatoida pdf osteocartilaginoase.

Din punct de vedere funcþional sinovita induce o modificare a biomecanicii articulare, alterare care se accentueazã pe mãsura instalãrii distrucþiilor articulare ºi a îngustãrii spaþiului articular, fiind completã în formele severe de PR în care apar anchiloze- le articulare.

Efectele sistemice sunt reprezentate de: nodulii reumatoizi, vasculitã ºi afec- tarea organelor interne, hipotrofie muscularã, osteoporozã ºi caºexie. Articulaþiile poliartrita reumatoida pdf sunt dureroase, calde, tumefiate ºi prezintã redoare, sindromul inflamator având un ritm nictemeral caracteristic: semnele locale sunt foarte accentuate dimineaþa la trezire, se atenueazã treptat în cursul zilei, pentru a reapare cãtre searã ºi în cursul nopþii.

Afectarea articula- rã este fixã ºi cel mai adesea simetricã. Alte modalitãþi de debut atipice ºi rare sunt reprezentate de: afectarea rizomelicã umeri, coxo-femuralemanifestãri articulare intermitente reumatism palindromicmanifestãri extraarticulare izolate.

Diagnosticul PR în faza incipientã poate fi dificil, dar este esenþial pentru apli- carea precoce a terapiei. În caz de dubiu diagnostic se impune adresarea oricã- rei suspiciuni cãtre medicul specialist reumatolog, în vederea confirmãrii pre- zenþei bolii ºi stabilirii planului de tratament.

Pentru a facilita ºi a uniformiza diagnosticul, Poliartrita reumatoida pdf American de Reuma- tologie ACR a formulat criterii de clasificare pentru PR revizuite înunanim acceptate pe plan mondial. Sunt utilizate un numãr de 7 criterii: 1 redoare matinalã: la nivelul ºi în jurul articulaþiilor, cu duratã de minim o orã înainte de momentul ameliorãrii maxime; 2 artritã în cel puþin 3 zone articulare: minim 3 zone articulare prezentând simultan tumefacþie de þesuturi moi sau acumulare de lichid sinovial observatã de medic hipertrofiile osoase izolate nu satisfac acest criteriu.

Cele 14 zone articulare posibil afectate sunt: durerea degetelor articulației interfalangiene proximale IFPme- tacarpofalangiene MCFradiocubitocarpiene RCCcoate, genunchi, tibiotar- siene TTmetatarsofalangiene MTFdreapta sau stânga; 3 artritã a articulaþiilor mâinilor: cel puþin o zonã articularã tumefiatã con- articulatie temporo mandibulara probleme definiþiei de la criteriul 2la nivelul RCC, MCF, IFP; 4 artrite simetrice: afectarea simultanã bilateral a aceloraºi arii articulare definite ca la criteriul 2.

Criteriile trebuie sã fie prezente pe o perioad de minim 6 sãptãmâni.

Pentru diagnosticul PR este necesarã prezenþa a minim 4 din cele 7 criterii. Deºi criteriile ACR pot fi folosite pentru diagnosticul marii majoritãþi a cazurilor de PR, valoarea acestora nu trebuie absolutizatã, existând situaþii în care judecata clinicã asupra cazului este cea care primeazã în punerea corectã a diagnosticului de PR.

Clinicianul trebuie sã fie conºtient de riscul de a pune un diagnostic prematur poliartrita reumatoida pdf PR la un pacient care poate avea o sinovitã spontan autolimitativã, dar în ace- laºi timp, pentru a evita instalarea leziunilor articulare ireversibile, diagnosticul de PR va trebui confirmat sau infirmat în maxim 2 luni de la debutul sinovitei. Poliartrita reumatoida pdf este facilitat de investigaþiile radiologice ºi de laborator, diagnosticul PR este predominant clinic.

Afectarea articularã din PR se caracterizeazã printr-o poliartritã cronicã, simetricã, ce debuteazã adesea la membrele superioare, dar poate interesa orice articulaþie poliartrita reumatoida pdf, inclusiv la nivelul coloanei cervicale. Dacã la început se remarcã numai modificãri inflamatorii locale, ulterior, prin per- sistenþa sinovitei sau recurenþa episoadelor la nivelul aceleiaºi articulaþii, apar distrucþii osteo-cartilaginoase, leziuni tendinoase, atrofii musculare, cu defor- mãri ºi anchiloze ce compromit definitiv funcþionalitatea articulaþiei interesate.

Manifestãrile extraarticulare însoþesc frecvent evoluþia PR, având interes diagnostic ºi prognostic. Ele pot contribui la diagnosticul bolii atunci când apar concomitent cu primele semne articulare de PR situaþie rarã.

Poliartrita Reumatoida | PDF

Cel mai adesea manifestãrile extraarticulare se întâlnesc în cursul unei PR cunoscute ºi severe; pot influenþa prognosticul vital ºi confirmã caracterul sistemic al afecþiunii. Pot interfera cu mobilitatea tendoanelor, se pot ulcera ºi suprainfecta. Se asociazã mai frecvent cu formele seropozitive de boalã ºi din aceastã cauzã cu un prognostic mai nefavorabil.

Prezenþa în numãr deo- sebit de mare a nodulilor reumatoizi poartã numele de „nodulozã reumatoidã”. Mai rar, nodulii reumatoizi pot fi localizaþi la nivelul organelor interne seroa- se, plãmân, cord ºi vase, ochi, sistem nervos central.

durere la sold articulația

Vasculita reumatoidã intereseazã arteriolele mici ºi mijlocii, se asociazã cu titruri mari de factor reumatoid ºi determinã leziuni cutanate mergând pânã la necrozã precum ºi manifestãri sistemice importante cu afectãri specifice de organ mononevritã multiplex, arteritã pulmonarã sau coronarianã, etc.

Afectarea pulmonarã este de obicei de tip infiltrativ. Apariþia de noduli reuma- toizi la pacienþi cu PR care au fost expuºi la pulberi minerale constituie sindro- mul Caplan. Manifestãrile oculare constau în iritã, irido-ciclitã, scleritã sau mai rar sclero- malacie perforans.

Încărcat de

Amiloidoza este o complicaþie uzualã a formelor evoluate de PR, cu mani- festãri predominant renale. Osteoporoza: pacienþii cu PR, chiar în afara oricãrui tratament cu corticoste- roizi, prezintã o scãdere evidentã a masei osoase, la apariþia cãreia contribuie un numãr însemnat de factori, ce þin cel puþin în parte de gradul de evolutivitate al afecþiunii.

  • Artroza soldului Partea a 3 a

Mai rar este secundar altei boli colagen-vasculare sau este primitiv. Sindromul Poliartrita reumatoida pdf este o complicaþie rarã asociind PR, splenomegalie ºi neu- tropenie; se mai pot întâlni ulcere gambiere, scãdere ponderalã ºi infecþii recidi- vante. Explorãrile paraclinice sunt utile în completarea tabloului clinic pentru pre- cizarea diagnosticului pozitiv ºi realizarea celui diferenþial.

Parametrii biologici cel mai bine corelaþi cu evoluþia sinovitei reumatoide sunt proteinele de fazã acutã.

cum să luați paracetamol pentru dureri articulare

Nivelul bazal scãzut, creºterea rapidã ºi timpul scurt de înjumãtãþire al PCR comparativ cu fibrinogenul, care este deter- minantul major al VSHrecomandã PCR ca marker mai adecvat al activitãþii bolii. În PR precoce, nivelul PCR este bine corelat cu: l evoluþia leziunilor radiologice; l tumefacþiile articulare; l gradul de pierdere osoasã determinatã prin mãsurãtori DEXA.

PCR este consideratã de aceea parametrul biologic cel mai bine corelat cu evoluþia bolii, fiind utilizat atât pentru a prezice progresiunea acesteia, cât ºi pentru a urmãri eficienþa terapiilor administrate. Se mai pot observa leucocitozã cu formulã leucocitarã normalã ºi trom- bocitozã în special în timpul puseelor evolutive ale bolii.

durere în articulația degetului arătător în timpul flexiei

Factorii reumatoizi FR reprezintã autoanticorpi îndreptaþi împotriva frag- mentului Fc al imunoglobulinelor G ºi sunt în mod clasic de tip IgM. Testele de aglutinare Waaler-Rose ºi Latex sunt metodele serologice cele mai rãspândite pentru evidenþierea FR de clasã IgM, singurii aglutinanþi.

Reacþia Waaler-Rose este o reacþie de aglutinare pasivã ce utilizeazã hematii de oaie sensibilizate acoperite cu ser de iepure antihematii de oaie ce conþine IgG de iepure. Aceste complexe dis- perseazã o razã de luminã coerentã emisã de un laser heliu-neon, dispersia fiind funcþie de concentraþia complexelor din suspensie. Testul este pozitiv la valori de peste 40 unitãþi RLS. Complementul seric este normal sau cres- cut. Valorile uricemiei se situeazã în limite normale. Se utilizeazã de obicei stadializarea anato- micã în 4 stadii, dupã Steinbrocker tabel I.

Este utilizatã de asemenea clasificarea capacitãþii funcþionale a pacienþilor cu PR, dupã Steibrocker : n clasa I: capacitate funcþionalã completã, cu posibilitatea exercitãrii normale a profesiei n clasa II: activitatea zilnicã poate fi efectuatã, dar cu durere ºi scãderea mobilitãþii articulare n clasa III: capacitatea funcþionalã este limitatã la o micã parte din activitãþile casnice ºi autoîngrijire n clasa IV: poliartrita reumatoida pdf importantã, pacientul este imobilizat la pat sau în scaun cu rotile ºi nu se poate autoîngriji.

Stadializarea anatomicã a poliartritei reumatoide STADIU Semne Atrofie Noduli, Deformãri Anchilozã radiologice muscularã tenosinovitã articulare I osteoporozã, - - - - fãrã leziuni distructive II osteoporozã, adiacentã probabil - - micã distrucþie prezentã cartilaginoasã sau a osului subcondral III osteoporozã, importantã pot fi subluxaþii, - distrucþie prezente deviaþii, cartilaginoasã hiperextensie, sau poliartrita reumatoida pdf etc.

  • Medicament pentru condroprotectoarele articulațiilor

IV osteoporozã, importantã pot fi subluxaþii, anchilozã distrucþie prezente deviaþii, fibroasã cartilaginoasã hiperextensie, sau sau osoasã, etc. Principii generale de tratament În ciuda progreselor majore din domeniul terapiei, pânã în prezent nu se cu- noaºte nici poliartrita reumatoida pdf remediu curativ pentru PR, dupã cum nu sunt disponibile nici me- tode profilactice.

Tratamentul optim al bolii necesitã un diagnostic precoce, pre- cum ºi utilizarea la timp a agenþilor care reduc probabilitatea leziunilor articulare ireversibile. Este necesarã precizarea corectã a diagnosticului de PR uneori difi- cilã în stadiile incipienteurmatã de evaluarea periodicã a activitãþii bolii, a efi- cienþei programului terapeutic ºi a toxicitãþii medicamentoase, cu revizuirea schemei de tratament în funcþie de rezultatul acestor evaluãri.

Este de asemenea demonstrat cã aplicarea timpurie a unui tratament agresiv poate sã amelioreze evoluþia în timp a bolii, motiv pentru care majoritatea centrelor reumatologice opiniazã în prezent pentru o schemã terapeuticã precoce ºi agresivã.

Deºi scopul final al tratamentului PR este inducerea unei remisiuni complete, aceasta nu este decât rareori posibilã. Remisiunea se defineºte ca fiind ab- senþa: l durerii de tip inflamator ºi a simptomelor de inflamaþie sinovialã l redorii matinale l asteniei l modificãrii reactanþilor de fazã acutã VSH ºi PCR l progresiei leziunilor radiologice pe radiografii seriate. În cazul în care tratamentul nu poate determina remisiunea completã, scopul tratamentului este acela de a: l controla activitatea bolii l reduce durerea ºi simptomele inflamaþiei sinoviale l menþine capacitatea funcþionalã de gesticã uzualã ºi muncã l menþine calitatea vieþii l încetini evoluþia leziunilor articulare 3.

Evaluarea iniþialã a bolnavului cu poliartritã reumatoidã Examinarea pacientului cu PR presupune o anamnezã amãnunþitã, un exa- men clinic complet, cu evidenþierea atât a modificãrilor aparatului locomotor cât ºi a posibilelor afectãri extraarticulare, precum ºi un set complet de explorãri de laborator ºi imagistice.

Deºi are valoare limitatã în perioada timpurie a bolii, explorarea radiograficã creazã un termen de comparaþie obiectiv faþã de care se poate aprecia progresia bolii.

Aceastã evaluare iniþialã uºureazã mult monitorizarea evoluþiei PR ºi poliartrita reumatoida pdf poliartrita reumatoida pdf la tratament. Stabilirea unui program terapeutic complex Pentru fiecare caz de PR este necesarã stabilirea unui plan individual de tratament, care va fi discutat în detaliu cu pacientul.

Se impune precizarea prog- nosticului bolii pentru evaluarea opþiunilor terapeutice: în alegerea terapiei de fond se va þine cont de particularitãþile farmacodinamice ale fiecãrui preparat, de timpul necesar pentru instalarea efectului terapeutic, de spectrul reacþiilor adver- se ºi monitorizarea lor, de costul terapiei precum ºi de preferinþele bolnavului.

Educarea pacientului este esenþialã pentru stabilirea unui parteneriat între medic ºi bolnav, care va contribui semnificativ poliartrita reumatoida pdf reuºita tratamentului. Momentul aplicãrii ºi agresivitatea programului de tratament necesitã aprecierea corectã a prognosticului bolii. Tabel II. Îmbrãcare ºi autoîngrijire Poþi sã: ã îþi scoþi hainele din dulap sau sertare? Scularea în picioare Poþi sã: ã te scoli de pe un scaun fãrã sã te sprijini în mâini?

Mâncarea Poþi sã: ãîþi tai carnea?

Mersul Poþi sã mergi în aer liber, pe teren plat? Igiena Poþi sã: ã te speli ºi sã te usuci pe tot corpul? Aptitudini Poþi sã: ã îþi piepteni pãrul? Apucarea Poþi sã: ã deschizi uºa unei maºini apãsând pe butonul uºii? Activitãþi Poþi sã: ã conduci o maºinã? Activitate sexualã Poþi sã: ã ai activitate sexualã? Acesta tre- buie încadrat într-un program complex tabel IIIcare include eforturi multidisci- plinare pentru menþinerea funcþiei articulare cât mai complete a bolnavului.

Me- dicina fizicã, recuperarea ºi reeducarea, terapia ocupaþionalã, metodele psiholo- gice sunt menite sã contribuie la conservarea integritãþii funcþionale a aparatu- lui locomotor.

În cazul în care s-au produs alterãri structurale importante ale articulaþiilor, care genereazã durere cronicã ºi deficit funcþional ireversibil, opþiunea terapeuti- cã se poate îndrepta cãtre soluþia chirurgicalã.

Cele mai frecvent utilizate ºi efi- ciente tehnici chirurgicale în PR sunt reprezentate de: rezolvarea sindromului de tunel carpian, rezecþia capetelor metatarsiene ºi protezarea totalã la nivelul arti- culaþiilor coxofemurale ºi a genunchiului.

Kinetoterapia ºi reeducarea sunt ex- trem de importante pentru reluarea funcþiei articulare postoperator. Se impune de asemenea aplicarea unei strategii de menþinere a unui bun sta- tus de sãnãtate generalã. Deoarece durata de viaþã a pacienþilor cu PR poate fi micºoratã ca urmare a infecþiilor, complicaþiilor pulmonare sau renale, a hemora- giilor digestive, vor fi luate mãsurile uzuale de profilaxie a acestora ºi de elimi- nare a factorilor de risc cunoscuþi.

La femeile în postmenopau- zã, care nu prezintã contraindicaþii, terapia de substituþie hormonalã constituie prima opþiune terapeuticã.

cum să tratezi artrita în mâini

Calcitonina este utilizatã ca opþiune terapeuticã de rezervã, la cei care nu pot beneficia de substituþie hormonalã sau bifosfonaþi. Tabel III. Schemã de conduitã terapeuticã în poliartrita reumatoidã 3.

remediu natural articulatii

Tratamentul medicamentos al poliartritei reumatoide Tratamentul farmacologic constituie baza abordãrii terapeutice a PR ºi utili- zeazã un mare numãr de substanþe farmacodinamic active. Funcþie de princi- palele caracteristici, acestea pot fi clasificate în terapii de primã linie, care includ antiinflamatoarele ºi terapii de a doua linie, care includ tratamentele de fond.

(PDF) Poliartrita | Marian Buzoianu - siloscordoba.ro

În stadiile iniþiale ale bolii ele sunt eficiente în controlul simptomelor de inflamaþie articularã ceea ce poate constitui un dezavantaj, deoarece suprimând simptomele pot întârzia aplicarea terapiilor de fond, singurele capabile sã influenþeze evoluþia pe termen lung a bolii. Efectul analgetic al AINS este de obicei prompt, dar pentru reducerea semne- lor inflamaþiei poate fi necesar un interval de sãptãmâni.

AINS nu previn dis- trucþia articularã ºi nu modificã istoria naturalã a bolii. Existã o varietate extrem de mare de AINS diclofenac, piroxicam, tenoxicam, meloxicam, indometacinã, nimesulid, ibuprofen, naproxen etc. Principala limitare a utilizãrii AINS este reprezentatã de toleranþa redusã gastrointestinalã ºi renalã a acestora.

Telemedika 29.06.2021 - POLIARTRITA REUMATOIDĂ, O BOALĂ AUTOIMUNĂ

Administrarea postprandialã, precum ºi utilizarea de misoprostol un analog sintetic osteochondroza unguentului coloanei cervicale PG E1 sau blocanþi ai pompei protonice asociat AINS, poate fi utilã în prevenirea apariþiei complicaþiilor gastroduodenale.

Utilizarea poliartrita reumatoida pdf AINS cu ac- þiune specificã asupra izoenzimei COX-2 de ex: rofecoxib, celecoxib, nimesu- lide, meloxicame se asociazã cu o ratã scãzutã a reacþiilor adverse, în special digestive.

La pacienþii vârstnici ºi la cei care prezintã coafecþiuni morbide hipertensi- une arterialã, insuficienþã cardiacã sau renalã, cirozã, tratament diuretic ºi în alte situaþii de hipoperfuzie renalãse impune monitorizarea poliartrita reumatoida pdf a funcþiei renale în timpul unui tratament cu AINS. AINS pot determina creºterea nivelului enzimelor hepatice, dar fenomenele de hepatotoxicitate severã sunt rare. Asocierea a douã AINS trebuie evitatã deoarece nu aduce nici un supliment de eficacitate, realizând în schimb un efect aditiv în privinþa reacþiilor adverse.

Existã autori care considerã cã dozele mici poliartrita reumatoida pdf CS oral pot încetini ritmul de instalare al leziunilor articulare ºi sunt centre în special în SUAcare recomandã ca regulã administrarea acestora în cazurile debutante de PR activã. Administrarea localã intra- ºi periarticularã a CS se dovedeºte eficientã ºi lipsitã de riscuri majore când este fãcutã de un medic experimentat.

Injectarea cu CS a uneia sau a câtorva articulaþii afectate precoce în cursul evoluþiei bolii determinã beneficii atât locale cât ºi generale.